Tôn trọng văn hoá bản địa –  Kết hợp chặt chẽ với người dân địa phương phát triển du lịch sinh thái – Khai thác bền vững bằng cách cố gắng sử dụng những  sản phẩm thân thiện tự nhiên, hạn chế tối đa rác thải, góp phần bảo vệ môi trường luôn là tôn chỉ định hướng trong mọi hoạt động của Du Mục.